Group Picture
home > company > management team

Organization
Management Team

 

 

Meet our Partners:

Anita Van Looveren  Georges Schepens 

Anita Van Looveren
Managing Director / Partner

 

Georges Schepens
Chairman / Partner

 

Bart De Decker  Jan Geuens

Bart De Decker
Partner

 

Jan Geuens
Partner

 

Luc Schepens 

Luc Schepens
Partner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meet our Directors:

Anita Van Looveren  Georges Schepens 

Kurt Gillis
Director Business DevelopmentMarc Scherens
Director ICT, Customer & Cloud ServicesBart De Decker  Jan Geuens

Bart Stynen
Director Solution Design & Product DevelopmentPieter Van Nyen
Director Software DevelopmentLuc Schepens 

Paul Vanvuchelen
Director Customer Solutions